املاک خزرشهر خرید و فروش ویلاهای لوکس و برند در شهرک دریاکنار و خزرشهر شمالی و جنوبی تلگرام: t.me/villa_30side http://smartvilla.mihanblog.com 2020-07-15T11:57:51+01:00 text/html 2020-01-21T09:15:21+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 230متری درشهرک دریاکنا ر + تصاویر http://smartvilla.mihanblog.com/post/49 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 230متری درشهرک دریاکنا ر + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228934/darya230m/1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228934/darya230m/1.jpg"></b></font></div> text/html 2020-01-14T07:09:00+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 137متری درشهرک دریاکنا ر (کد 14) + عکس http://smartvilla.mihanblog.com/post/48 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 137متری درشهرک دریاکنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="فروش آپارتمان 137متری دریاکنار" title="خرید آپارتمان درشهرک دریاکنار" src="http://bayanbox.ir/view/5995129438216326969/1.jpg" width="500" height="375"></div> text/html 2019-12-28T07:17:27+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش 400 متر ویلا درشهرک برند دریاکنار (کد 13) http://smartvilla.mihanblog.com/post/47 <div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228934/Darya400M/25.JPG" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228934/Darya400M/25.JPG"></div> text/html 2019-12-21T08:08:39+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلا با 120 متر بنا درشهرک برند دریا کنار (کد 12) + عکس http://smartvilla.mihanblog.com/post/46 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلا با 120 متر بنا درشهرک برند دریاکنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228934/daryakenar120B350Z/6.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228934/daryakenar120B350Z/6.jpg"></div> text/html 2019-11-30T08:27:17+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 88 متری در شهرک برند دریاکنار (کد 11)+ عکس http://smartvilla.mihanblog.com/post/45 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 88 متری در شهرک برند دریاکنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 88 متری شهرک دریاکنار" src="http://bayanbox.ir/view/3469592616747764774/1.jpg" width="600" height="291"></div> text/html 2019-11-12T07:59:27+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان نوساز 108 متری شهرک دریا کنار (کد 10) + تصاویر http://smartvilla.mihanblog.com/post/44 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان نوساز 108 متری شهرک دریا کنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 108 متری شهرک دریاکنار" src="http://bayanbox.ir/view/4324568437779223816/8.jpg" width="533" height="400"></div> text/html 2019-11-07T09:50:59+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش آپارتمان 78 متری درشهرک دریاکنار (کد 9) + تصاویر http://smartvilla.mihanblog.com/post/43 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 78 متری درشهرک دریاکنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 78 متری شهرک دریاکنار" src="http://bayanbox.ir/view/4110008781517833931/5.jpg" width="533" height="400"></div> text/html 2019-11-04T09:38:00+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلا 200 متری خزرشهر شمالی خیابان دریا (کد 19) + عکس http://smartvilla.mihanblog.com/post/42 <div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلا 200 متری خزرشهر شمالی خیابان دریا + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در شهرک خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" src="http://bayanbox.ir/view/1749764132247136839/3.jpg" width="550" height="400"></div> text/html 2019-10-15T08:48:41+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 950 متری در شهرک دریاسر (روبروی دریاکنار) + عکس http://smartvilla.mihanblog.com/post/41 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 950 متری در <font color="#000099">شهرک دریاسر</font> (روبروی دریاکنار)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در شهرک دریاسر بابلسر" title="فروش ویلای 900 متری دریاسر بابلسر" src="http://bayanbox.ir/view/5683664215963722270/1.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-10T08:04:24+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 1450 متری در شهرک خزرشهر شمالی (کد 18) + تصاویر http://smartvilla.mihanblog.com/post/40 <div><br></div><div align="center"><img alt="فروش ویلا سوپرلوکس در خزرشهر شمالی" src="http://bayanbox.ir/view/5512267186426916827/68.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-30T08:23:41+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلا 450 متری در شهرک خزرشهر جنوبی (کد 8) + عکس http://smartvilla.mihanblog.com/post/39 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلا 450 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img alt="فروش ویلا در خزرشهر جنوبی" title="ویلای 450 متری خزرشهر جنوبی" src="http://bayanbox.ir/view/2934369513739559744/3.jpg" width="533" height="400"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-18T07:52:56+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی (کد 17) + تصاویر http://smartvilla.mihanblog.com/post/38 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 200 متری در&nbsp; شهرک خزرشهر شمالی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/612014696771389816/1.jpg" alt="ویلای 200 متری خزرشهر شمالی"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-25T08:15:48+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 7) http://smartvilla.mihanblog.com/post/37 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در خزرشهر جنوبی + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 150 متری خزرشهر جنوبی" src="http://bayanbox.ir/view/3644719828340152507/1.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-11T06:58:19+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار (کد 8) http://smartvilla.mihanblog.com/post/36 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b>فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-07-30T08:10:52+01:00 smartvilla.mihanblog.com مهدی علیزاده فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار + تصاویر (کد 7) http://smartvilla.mihanblog.com/post/35 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/4487720217612349420/2.jpg" alt="خرید ویلا در شمال شهرک دریا کنار" title="فروش ویلای 600 متری شهرک دریاکنار" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div>