املاک نایس خرید و فروش ویلا در شهرک دریاکنار و خزرشهر شمالی و جنوبی آدرس: شهرک دریاکنار - املاک آنلاین 09116392262 http://smartvilla.ir 2018-02-21T10:43:52+01:00 text/html 2018-02-18T06:10:43+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://smartvilla.ir/post/334 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></font></b></div><div id="15189323865024686"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YeBpm/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-02-18T06:10:02+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://smartvilla.ir/post/333 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></font></b></div><div id="15189323865024686"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/YeBpm?data[rnddiv]=15189323865024686&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-01-29T07:46:40+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://smartvilla.ir/post/332 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/8hefttqqjnes.jpg" class="pic" alt="1.jpg" height="344" width="428"><br><br><font face="Mihan-IransansLight" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></b></font></div> text/html 2018-01-22T06:41:45+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس http://smartvilla.ir/post/331 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15166007553098729"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ofec4/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-20T06:43:54+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://smartvilla.ir/post/330 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15164284192789162"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGCP8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-14T07:25:48+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم http://smartvilla.ir/post/329 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم <br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15159131363004035"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lgbAG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-08T06:35:57+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://smartvilla.ir/post/328 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15153908719643572"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oymDu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b></font><br></div></div> text/html 2017-12-26T07:35:59+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://smartvilla.ir/post/327 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار&nbsp; + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="1514271856812439"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/W1XpC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-18T06:47:10+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم http://smartvilla.ir/post/326 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div id="151357759754358"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iL0vj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-17T07:20:28+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر http://smartvilla.ir/post/325 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00907/424h8y6w8g9d.jpg" class="pic" alt="3.jpg" width="477" height="371"></div> text/html 2017-12-04T06:01:50+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم http://smartvilla.ir/post/324 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 600 متری در خزرشهر شمالی + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15123659566318658"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vbyoK/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-20T05:59:30+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://smartvilla.ir/post/323 <br><div id="15111563481530251"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/l90tI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font></b></font><br></div></div> text/html 2017-11-12T07:37:12+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 120 متری در نخست وزیری بابلسر + فیلم http://smartvilla.ir/post/322 <br><div id="15104694799442468"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/mwT0x/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-11T05:52:21+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نوساز 500 متری در شهرک امیرآباد نور + فیلم http://smartvilla.ir/post/321 <br><div id="1510378480541461"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/7ZA4H/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-11-06T07:56:48+01:00 smartvilla.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 250 متری در شهرک صفاییه بابلسر + فیلم http://smartvilla.ir/post/320 <br><div id="15099538291454593"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rY2Z8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div>